PSoC」カテゴリーアーカイブ

抵抗分圧 2.048V ADC PSoC4

抵抗分圧 2.048V ADC PSoC4
★22.528V*10K/(10K+100K)=2.048V for 14V (GND 10K TestPoint 100K 22V)
★06.405V*47K/(47K+100K)=2.048V for 5.5V (GND 47K TestPoint 100K 6V)
03.010V*100K/(100K+47K)=2.048V
★04.964V*33K/(33K+47K)=2.048V for 3.63V
03.485V*47K/(47K+33K)=2.048V

実験 AD値(誤差あり) – 電圧
0xC20 – 4.98V
0xC30 – 5.01V
0xC80 – 5.13V
0xC9D – 5.18V